OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.H.U. „MART” S.A. odbędzie się w dniu 23.06.2022 godzienie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Ryszard Łagocki 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 5/2

Porządek obrad:

• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2021
• Zatwierdzenie sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2021, zamykających się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 10.722.260,02 zł , oraz wyników wskazujący zysk netto w kwocie 3.226.614,38 zł.
• Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok 2021.
• Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2021.
• Przeznaczenie zysku netto za rok 2021 w kwocie 3.226.614,38 zł na zwiększenie funduszu zapasowego.
• Wybór Prezesa Zarządu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.H.U. „MART” S.A. odbędzie się w dniu 28.06.2021 godzienie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ryszard Łagocki 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 5/2

Porządek obrad:

• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2020
• Zatwierdzenie sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2020, zamykających się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 24.021.687,13 zł, oraz wyników wskazujący zysk netto w kwocie 604.250,68 zł.
• Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020.
• Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020.
• Przeznaczenie zysku netto za rok 2020 w kwocie 604.250,68 zł na zwiększenie funduszu zapasowego.
• Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Walne zgromadzenie Akcjonariuszy P.H.U. "MART" S.A. odbędzie się w dniu 24.09.2020r. o godzienie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Ryszard Łagocki 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła II 5/2

Porządek obrad:

• Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2019
• Zatwierdzenie sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2019, zamykających się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 24.126.755,59 zł , oraz wyników wskazujący zysk netto w kwocie 2.236.396,38 zł.
• Udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.
• Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.
• Przeznaczenie zysku netto za rok 2019 w kwocie 2.236.396,38 zł na zwiększenie funduszu zapasowego.
• Wybór Rady Nadzorczej.
• Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy:
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088
• zmiana statutu spółki i wprowadzenie zapisu o sposobie wypłaty dywidendy: Spółka nie będzie powierzała pośredniczenia podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 3281 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy.
• W trakcie WZ Akcjonariusze przekażą swoje akcje imienne Zarządowi spółki zgodnie Nowelizacją Kodeksu spółek handlowych („KSH”) z dnia 30 sierpnia 2019 roku wraz ze zmianami związanymi z przepisami Tarczy Antykryzysowej 3.0 wprowadza od 01 marca 2021 roku dematerializację wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji i prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Zarząd wydaje pokwitowanie przyjęcia akcji